piątek, 24 sierpnia 2012

O jednym takim co jadał z Trumanem i wódkę pił ze Stalinem...

by ten blog miał jakiś sens istnienia raz na jakiś czas trzeba wrzucić coś mądrzejszego aniżeli zdjęcie Joli Rutowicz, tak oto więc przedstawiam Wam moją najukochańszą książkę:
Stulatek, który wyskoczył przez okno i znikną (Jonas Jonasson)
Forrest Gump czy nasz rodzimy Franuś z Jak rozpętałem II Wojnę Światową wymiękają przy Allanie.
Książka opisuje losy wesołego dziadka, a właściwie czasy od jego wczesnej młodości do bardzo późnej starości. Chłopiec, którego uznano za upośledzonego umysłowo przez ponad 100lat swojego życia podróżował niemal po całym świecie, znał bodaj 5 języków, jadał kolacje w towarzystwie przyszłego prezydenta Trumana, latał samolotem z premierem Churchillem, wódkę pił ze Stalinem i znał Mao Zedonga. Pomógł skonstruować broń nuklearną i wysadził w powietrze obóz pracy we Władywostoku. Na koniec jakby mu jeszcze było mało w dniu swoich setnych urodzin postanowił uciec przez okno z zakładu opieki w którym miał bezpiecznie i spokojnie wyczekiwać pani Śmierci, która chyba nie zaktualizowała swojego notatnika i o Allanie zapomniała. Wszystko to podane w sposób niezwykle błyskotliwy, a jednocześnie rozbrajająco ciepły.
Autor książki na zaledwie 400 stronach rozpisał całą partyturę spotkań z największymi osobistościami XX wieku. Bohater książki pokazuje jak cieszyć się życiem. Mimo tego, że bierze udział w największych wydarzeniach zapisanych na kartach historii i zna największe osobistości świata jest prostym człowiekiem, nie wywyższa się, nie chlubi, wręcz przeciwnie raczej nie zdaje sobie sprawy jak wspaniałą drogą kieruje go los...
Polecam książkę wszystkim, nastolatkom ich rodzicom i dziadkom. Wspaniała lektura, nie zawieziecie się !

Wspaniałej zabawy podczas czytania
rder to this blog had some sense of existence from time to time need to put something smarter than Rutowicz Jola photo, so here's my present to you so here most beloved book: Centenarians, who jumped out the window and disappear (Jonas Jonasson) 
The book tells the story of a happy grandfather, actually times from his early youth to very old age. Boy, that was considered mentally retarded for more than 100 years of his life traveling around the world almost, probably knew five languages, ate dinner in the company of the future President Truman, flew by plane from Prime Minister Winston Churchill, drank vodka with Stalin and Mao Zedong knew. He helped to build nuclear weapons and blew up the labor camp in Vladivostok. In the end though it was not enough on his hundredth birthday he decided to escape through the window of the nursing facility in which he was safely and quietly look forward to lady of Death, which is probably not updated its notebook and Allan forgotten. All this is given in a very witty, yet disarmingly warm. 
Author of the book for just 400 pages has invited the entire score of meetings with major figures of the twentieth century. The hero of the book shows how to enjoy life. Although taking part in the largest event recorded in history and knows the greatest personalities of the world is a simple man, not exalted, not proud, rather, on the contrary do not realize how great the way it directs the fate of ...

I recommend the book to all teenagers, their parents and grandparents. Great reading, it will take it!

Great fun while readingBrak komentarzy:

Prześlij komentarz